dr hab. Wojciech Baluch, prof. UJ

adiunkt w Katedrze Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tytuł magistra otrzymał na podstawie pracy poświęconej metaforze teatralnej. W 1998 roku jako stypendysta Fulbrighta przebywał na Uniwersytecie SUNY at Buffalo w Cognitive Linguistics Departament. Dwa lata później przez miesiąc wizytował Uniwersytet w Pittsburgu, gdzie prowadził zajęcia poświęcone zagadnieniom semantyki kognitywnej. Rozprawę doktorską Scena teatru, scena mentalna. Proces interpretacji w ujęciu kognitywnym (Księgarnia Akademicka 2005), poświęconą kognitywnym aspektom recepcji dzieła teatralnego, obronił w 2001 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. W następnych latach był organizatorem serii konferencji poświęconych wybranym zagadnieniom teorii teatru, które gromadziły młodych badaczy teatru oraz dziedzin pokrewnych. Odbył także staż na Freie Universität w Berlinie oraz na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie.

Jest współautorem kilku monografii wydanych przez Katedrę Performatyki (wcześniej Katedra Dramatu): Dyskurs, postać i płeć w dramacie (2002, wznowienie 2010), Oblicza realizmu, (2007), Elementy dramatuAnalizy diagnostyczne (Księgarnia Akademicka 2009) oraz Polska dramatyczna 1. Dramat i dramatyzacje w XX wieku (2012).

W 2011 roku wydał książkę poświęconą najnowszemu dramatowi polskiemu Po-między-nami. Słaby dyskurs w polskim dramacie współczesnym, rok później uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego ostatnią publikacją było opracowanie krytyczne dramatów polskich Polska Dramatyczna 3. Antologia (2014), Obecnie zajmuje się przede wszystkim najnowszym dramatem polskim oraz współczesną kulturą medialną.