dr hab. Mateusz Borowski

Mateusz Borowski – adiunkt w Katedrze Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył filologię angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę doktorską In Search for the Real. New Developments of the European Playwriting of the 1990s obronił na Uniwersytecie im. Jana Gutenberga w Moguncji, a jej polska wersja ukazała się jako W poszukiwaniu realności (2005). Jego główny obszar badawczy to zagadnienia pamięci kulturowej, strategie kontrfaktualne i spekulatywne. Zajmuje się także tłumaczeniem tekstów literackich i naukowych. Razem z Małgorzatą Sugierą spolszczył między innymi teksty dla teatru Heinera Müllera, Elfriede Jelinek, Wernera Schwaba, Bertolta Brechta, Dei Loher i Rolanda Schimmelpfenniga, a także prace naukowe (m. in. Erika Fischer-Lichte, Estetyka performatywności oraz Teatr i teatrologia. Podstawowe pojęcia; Freddie Rokem, Wystawianie historii oraz Filozofowie i ludzie teatru; Judith Butler, Żądanie Antygony; Jean-Pierre Sarrazac, Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego). W latach 2007-2009 był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Współredagował monografie Fictional Realities / Real Fictions. Contemporary Theatre in Search of a New Mimetic Paradigm (Cambridge Scholars Publishing 2007), Worlds in Words: Storytelling in Contemporary Theatre and  Playwriting (Cambridge Scholars Publishing 2010) oraz antologię polskiej myśli teatralnej XX wieku Theater spielen und denken (Suhrkamp Verlag 2008), a także, z Małgorzatą Sugierą i Mateuszem Chaberskim monografie zbiorowe Emerging Affinities (Transcript Verlag 2019) i Niespodziewane alianse (Księgarnia Akademicka, 2020). Wraz z Małgorzatą Sugierą wydał monografie W pułapce przeciwieństw (2012) oraz Sztuczne natury. Performanse technonauki i sztuki (2016). Ostatnio wydał Strategie zapominania. Pamięć i  kultura cyfrowa (2015). Brał udział jako wykonawca w dwóch międzynarodowych projektach badawczych poświęconych kontrfaktyczności oraz związkom między sztuką, mediami i nauką.