Dr Tufan Acil

urodził się w Turcji, studiował filozofię i architekturę na Środkowowschodnim Uniwersytecie Technicznym w Ankarze. W 2007 roku otrzymał stypendium DAAD, które pozwoliło mu podjąć studia magisterskie na Uniwersytecie w Hamburgu i Uniwersytecie w Marburgu. W 2009 roku obronił pracę magisterską Hegels Concept of Freedom in his Philosophy of Right i zaczął pracować jako asystent w Instytucie Filozofii w Marburgu. W latach 2012-2015 otrzymywał stypendium doktorskie i brał udział w pracach Międzynarodowej Grupy Badawczej InterArt na Freie Universitat w Berlinie. W tym czasie przez jeden semestr (2013) prowadził badania w Goldsmiths College w Londynie, a także brał aktywny udział w warsztatach, konferencjach i seminariach, organizowanych przez inną instytucję partnerską InterArt - Wydział Sztuk i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie w Kopenhadze. W 2015 roku przygotował turecką wersję jednej z najważniejszych prac na temat teorii performatywności Estetyki performatywności Eriki Fischer-Lichte. W 2016 roku złożył i obronił na Wydziale Filozofii FU w Berlinie rozprawę doktorską Transgressions and Convergences: A practice-based Aesthetics. Rok później rozpoczął swój nowy projekt badawczy, w latach 2018-2020 wspierany przez Fritz Thyssen Foundation „Boundaries between Aesthetic and Epistemic Uses of Media” w Berlińskiej Dahlem Research School. W ramach programu mobilności “Global Humanities Teaching and Research Stay” spędził w tym czasie jeden semestr na Johns Hopkins University, USA, zaś w 2019 prowadził gościnnie zajęcia na Wydziale Estetyki, Kultury i Sztuki Uniwersytetu w Preszowie, Słowacja. W 2020 roku otrzymał prestiżowe stypendium niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta na realizację w Katedrze Performatyki WP UJ pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Sugiery projektu “Challenges and Limits of the Arts Made by Artificial Intelligence”. Najważniejsze publikacje naukowe dra Acila obejmują: Affekte als Einteilungskriterium der Künste, [w:] Produktion - AFFEKTION - Rezeption, Berlin 2014; Grenzüberschreitungen in (der) Kunst: Eine praxisbezogene Ästhetik, Bielefeld 2017 oraz Preventing End of the Art: Two Forms of Critiques in Adorno's Aesthetics, [w:] Otazky a problemy perspektiv umenia, respektive “koncov umenia” v estetickych, umenovednych a filozofickych teoriach, Presov 2019.

Dr. Tufan Acil was born in Turkey and studied Philosophy and Architecture at Middle East Technical University in Ankara. In 2007 he was awarded by the scholarship of DAAD for his master studies at the University of Hamburg and Philipps University of Marburg in Germany. He wrote a master thesis on Hegels Concept of Freedom in his Philosophy of Right in 2009 and then worked as a teaching assistant in the Institute for Philosophy in Marburg. Between 2012 and 2015 he held a PhD scholarship from German Research Institution and attended International Research Training Group InterArt at Freie University of Berlin. As a member of InterArt Program, he was a visiting scholar at Goldsmiths College in London for one semester (2013) and at the same time he regularly participated in the workshops, conferences and seminars of the partner institution Department of Arts and Cultural Studies at the University of Copenhagen. In 2015 he translated one of the most important books on the theories of performativity, Ästhetik des Performativen by Erika Fischer-Lichte, from German into Turkish. He completed his PhD studies in 2016 with a thesis on Transgressions and Convergences: A practice-based Aesthetics in the Department of Philosophy at the Freie University of Berlin. In 2017 he was a postdoctoral fellow in Dahlem Research School (Berlin) and later he participated for one semester in the mobility program “Global Humanities Teaching and Research Stay” at Johns Hopkins University, USA. His postdoctoral project on the Boundaries between Aesthetic and Epistemic Uses of Media at Freie University of Berlin between 2018 and 2020 was supported by Fritz Thyssen Foundation. In 2019 he was a visiting scholar in the Department of Aesthetics and Art Culture at the University of Presov in Slovakia. Currently, he is a scholarship holder from Alexander von Humboldt Foundation and he works on the project “Challenges and Limits of the Arts made by Artificial Intelligence” under the supervision of Prof. Dr. Małgorzata Sugiera in the Department of Performance Studies at Jagiellonian University. His important publications include Affekte als Einteilungskriterium der Künste, in: Produktion - AFFEKTION - Rezeption, Berlin 2014; Grenzüberschreitungen in (der) Kunst: Eine praxisbezogene Ästhetik, Bielefeld 2017, and Preventing End of the Art: Two Forms of Critiques in Adorno's Aesthetics, in: Otazky a problemy perspektiv umenia, respektive “koncov umenia” v estetickych, umenovednych a filozofickych teoriach, Presov 2019.