Studia II stopnia

PERFORMATYKA – nowy kierunek dwuletnich studiów magisterskich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Performatyka, to rozwijająca się od dwudziestu lat na świecie i w Polsce dziedzina wiedzy o kulturze, która bada i analizuje zjawiska kulturowe, zarówno w dziedzinie sztuki (teatru, filmu, sztuk plastycznych, performansów artystycznych) co polityki, nauki, życia społecznego i codziennego śledząc ich sprawczy, przedstawieniowy i procesualny charakter. Do analizy tych zjawisk korzysta z narzędzi metodologicznych wypracowanych na gruncie studiów teatrologicznych, medioznawczych, językoznawczych, filozofii języka i nauki. W dwuletnim programie nauczania obok kursów wprowadzających podstawowe założenia i metody performatyczne, znajdują się zajęcia poszerzające horyzonty studentów o nurty nowej humanistyki, oferującej nowe spojrzenie na przejawy aktualnych praktyk kulturowych oraz tradycyjnego dziedzictwa kulturowego. Analizujemy zatem związki między przyszłością i przeszłością w kulturze, badamy jej narracje spekulatywne, w tym praktyki konstruowania pamięci, zastanawiamy się nad różnymi formami społecznej, politycznej i artystycznej partycypacji, śledzimy ścieżki mobilności kulturowej pojęć, ludzi, przedmiotów i dzieł kultury i badamy konsekwencje takich przemieszczeń, wreszcie przyglądamy się nowym formom definiowania ludzkiej i nie-ludzkiej podmiotowości, na styku technologii, natury i kultury.

Zgodnie z koncepcją kultury czynnej, leżącej u podstaw performatyki, w programie nauczania znajduje się szeroka gama zajęć praktycznych, kształcących różnorakie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej i koncepcji naukowych do pogłębionej analizy zjawisk kulturowych. Istotną część oferty dydaktycznej stanowią zajęcia o charakterze warsztatowym, podczas których uczestnicy pod okiem specjalistów pracują nad wdrożeniem samodzielnie zaproponowanych projektów o charakterze kuratorskim, artystycznym, naukowym czy translatorskim. Studenci uczestniczą także w programach międzynarodowej mobilności Erasmus Plus, często zdobywają stypendia naukowe i nagrody. Kierunek Performatyka odpowiada na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów wyższych studiów humanistycznych, którzy dzięki przekrojowej wiedzy i umiejętnościom praktycznych potrafią sprostać różnorodnym wyzwaniom zawodowym. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w rozmaitych instytucjach kultury (teatrach, galeriach, muzeach, domach kultury), ale także wykonują zawody wymagające przedsiębiorczości i elastyczności w łączeniu rozmaitych dziedzin wiedzy z umiejętnościami praktycznymi (dziennikarstwo, reklama, fundacje i stowarzyszenia społeczne i międzynarodowe korporacje). Często też studenci traktują nasze studia jako niezbędny etap na drodze do dalszego kształcenia na polu artystycznym, kuratorskim lub naukowym. Nasze studia to studia przyszłości! Czekamy na was i zapraszamy serdecznie! 

 

 

Program studiów II stopnia w roku akademickim 2019/20:

Aplikacja Sylabus UJ